Leadership

Location:[首页  About Us  Leadership]

Dean:

Vice Dean:Lu Lin,Zhaolin Wang 

Party Secretary:ZiGuang Sun

Vice Party Secretary:ZhaoHai Ma,Sun Jia

Office Director:ZhengHong Zhang