Leadership

Location:[首页  About Us  Leadership]

Dean:Ning Li

Vice Dean:Lu Lin,Qixun GUO

Party Secretary:ZiGuang Sun

Vice Party Secretary:ZhaoHai Ma,Huifang Miao

Office Director:ZhengHong Zhang